Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 • Az intézet alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
  • Az MTA Atomki saját költségvetéssel, önálló gazdálkodási jogkörrel és felelősséggel rendelkező jogi személy.
  • Az MTA Atomki költségvetésének előirányzatai tekintetében ellátja a gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, továbbá elláthatja az üzemeltetéssel és a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat.
  • Nincs önállóan működő költségvetési szerve.
 • Alaptevékenység
  • Alap- és alkalmazott kutatások folytatása az atommagfizikában, az atomfizikában és a részecskefizikában
  • Fizikai ismeretek és módszerek alkalmazása más tudományágakban (anyagtudomány és anyagvizsgálat, földtudományok és környezetkutatás, orvosi-biológiai kutatások) és a gyakorlatban
  • Az alap- és alkalmazott kutatásokhoz szükséges módszerek és eszközök fejlesztése
 • Kutatási feladatokhoz kapcsolódó egyéb feladatok
  • Kutatási alaptevékenységével összefüggésben tudományos ismeretterjesztő tevékenységet folytat, tudományos, szak- és ismeretterjesztő kiadványokat jelentet meg

  • Segíti a tudomány magyar nyelven való művelését

  • Együttműködik hazai kutatóközpontokkal, kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat, kapcsolatokat tart fenn és létesít más országok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal, elősegíti a magyar kutatások jelenlétét a nemzetközi tudományos életben

  • Hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki

  • Szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását

  • A felsőoktatási intézményekkel együttműködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és továbbképzési feladatokat lát el

  • Szakkönyvtárat működtet

 • Alapdokumentumok: alapító okirat, SZMSZ, adatvédelem
 • Nyilvános kiadványok

Gazdálkodási adatok